ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.
Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.
Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, póz.   104 ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, póz. 351 ze zm.) oraz własnego statutu. Celem Związku jest w szczegól¬ności
działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia i mienia
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i zagrożeniami
ekologicznymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami,
rzecznictwo i reprezentowa¬nie członków Związku
wobec organów administra¬cji publicznej,
wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych
przez organy administracji publicznej,
współtworzenie   i   opiniowanie   aktów   normatywnych   dotyczących
ochrony przeciwpożarowej,
działanie na rzecz ochrony środowiska,
informowanie   o   występujących   zagrożeniach   pożarowych   i   innych
zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie         pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. Powyższe cele reali¬zowane są przez:
współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami admi¬nistracji publicznej oraz innymi podmiotami,
udzielanie pomocy OSP w wypo¬sażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń, gromadzenie środków finansowych,
zapewnianie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowanie OSP, mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
inicjowanie   i   organizowanie   imprez   sportowych   oraz   przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
prowadzenie    działalności    wydawniczej,    organizowanie    wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych, przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,
popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciw¬pożarowej.
Związek zrzesza około 18 700 jednostek OSP. Ich członkowie to około 700 000 strażaków-ochotników (w tym około 500 000 strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczy ch).
Zapewnieniem ciągłości szeregów OSP są   młodzieżowe    i    harcerskie    drużyny pożarnicze,   w   których   młodzież   poznaje tajniki        strażackiej        służby,        zasady zapobiegania    pożarom    oraz    zachowania w wypadku     zagrożenia.     Ogółem     działa w kraju blisko dziewięć i pół tysiąca drużyn młodzieżowych,    zrzeszających    około    90 tysięcy dziewcząt i chłopców w wieku 12-18 lat.
 

NUMERY Alarmowe:

Pogotowie ratun.: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Straż miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:
gazowe: 992
wodno-kanaliz.: 994
energetyczne: 991


Zegarek


Ważne daty

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=